Ріст регуляція озимого ріпаку

Ріст регуляція озимого ріпаку

Застосування регуляторів росту на озимому ріпаку сприяє оптимальному розвитку рослин, інтенсивному розвитку кореневої системи, підвищенню морозостійкості під час перезимівлі  Вирішальною умовою для нормальної перезимівлі рослин є добрий розвиток розетки при товщині кореневої шийки 8-10 мм, що дає змогу витримувати температури до мінус 15-18 °С. Важливим чинником для отримання оптимально розвинутих рослин перед входженням у зиму є строк сівби та інтенсивність росту висіяних сортів і гібридів. В умовах виробництва часто доводиться відхилятися від оптимальних термінів у той чи інший бік. За ранніх строків сівби виникає небезпека переростання рослин і різке зниження їх зимостійкості. За пізніх – рослини до входження в зиму не встигають сформувати необхідну кількість листя й накопичити в точках росту достатню кількість цукрів, які забезпечують високу морозостійкість. Оскільки кількість листків перед входженням у зиму визначає кількість стебел на рослині, то це, як правило, призводить до зниження урожаю.

Су­час­на аг­рар­на на­ука ство­ри­ла знач­ний ар­се­нал штучносинтезованих регуляторів рос­ту, які за своєю при­ро­дою є або ана­ло­га­ми, або мо­дифіка­то­ра­ми дії фіто­гор­монів. Ре­тар­дан­ти — це син­те­тичні інгібіто­ри рос­ту рос­лин ан­тигібе­реліно­во­го ме­ханізму дії. Во­ни не­од­норідні за своєю хімічною бу­до­вою, вла­с­ти­во­с­тя­ми та ха­рак­те­ром впли­ву на рос­лин­ний ор­ганізм. У ре­зуль­таті дії на рос­ли­ну ре­тар­дан­ти ство­рю­ють подібний ефект — уповільню­ють поділ і роз­тя­гу­ван­ня клітин, що при­зво­дить до галь­му­ван­ня рос­ту в ціло­му. Але не все так однозначно, тому що принцип дії ретарданту - створення стресової ситуації для рослини, а будь який стрес це мінус урожай.  Тому завданням нашого колективу було створення регулятору росту біологічного походження Кормін Імпульс, який на відміну від ретардантів, зміщує акцент розвитку рослини з вегетативної маси на кореневу систему шляхом порушення балансу фітогормонів 3-ох основних груп (цитокінінів, ауксинів та гіберелінів).

Фото 1. Контроль ліворуч, праворуч Кормін Імпульс 0,1 л/га .

Фото 1. Контроль ліворуч, праворуч Кормін Імпульс 0,1 л/га .